top of page

תקנון האתר

 

המשתמש מסכים ומאשר כי מנהלי הפורום רשאים להסיר ו/או למחוק הודעות , דיונים בשלמותן ו/או בחלקן ע"פ שיקול דעתם הבלעדית ומבלי לתת הודעה על כך למשתמש ו/או לקבל את אישורו

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם הודעות אשר אינן ע"פ אמות-המידה הכוללות:עביות על חוקי המדינה,הפרות צווים שיפוטיים,הסתה לאלמות,קללות,גידופים ו/או שפה אשר אינה ראויה,התבטאויות המהוות עילה בעליל של לשון הרע ע"פ חוק איסור לשון הרע התשכ"ה 1965,התבטאויות אשר מהוות בעליל חשיפת פרטיו האישיים של אדם ללא אישורו וכדומה

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה (מנהלת הפורום) בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות ע"י המשתמש

המשתמש אחראי על התכנים אשר יועלו על ידו ויהיה אחראי עליהם באופן בלעדי

שימוש בפורום הינה באחריות הבלעדית של המשתמש ולבעלי הפורום לא תהיה כל אחריות ודבר

יובהר כי החברה מנהלת הפורום תהיה רשאית לנקוט כנגד כל משתמש שיפר הוראות אלה נקיטת הליכים משפטיים

השימוש בפורום הינו לשם קבלת מידע בלבד והמשתמש מצהיר ומסכים כי מידע זה אינו משמש תחליף ליעוץ ומתן שירות מקצועי לתוכן הנאמר בפורום זה

הודעות ותכנים המועלים בפורום זה ע"י הגולשים ומנהלי הפורום הינ קיניינם הרוחני וחלים עליהם כל זכויות היוצרים יחד עם זאת מנהלי הפורום יהיו רשאים לפרסם את התכנים בכל מקום שימצא לנכון בתוך האתר והאתרים אחרים השייכים למפעילי הפורום

אין האתר ו/או מפעילי ו/או מי מטעמם אחראי על המידע הנאמר בפורום זה והוא יהיה פטור מכל נזק שיגרם כתוצאה מכך

השימוש במידע הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש

המשתמש מצהיר כי אין לפרסם מודעות פרסומיות בפורום זה

פרסום הודעת פרסומיות בפורום זה הינה בלעדית למנהלי הפורום ולחברה מנהלת הפורום

מקום השיפוט הבלעדי בכל עיניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט פתח תקווה 

 

יובהר כי הנאמר בתקנון זה פונה לשני המינים

 

הנני הגולש בפורום מצהיר כי קראתי את הכתוב בתקנון זה ואני נותן בזאת את הסכמתי  לאמור בהם

 

bottom of page